Veilig van A naar B

In de rijopleiding is snelheid van ondergeschikt belang. Een goede beheersing, correcte rijtechniek, en een defensieve ingesteldheid is de basis voor elke goede bestuurder. Wie met veel plezier en veilig van het rijden wil genieten zal ondervinden dat een volledige controle van zijn/haar motorvoertuig noodzakelijk is.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:

 1. Les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen
 2. De leerling zo veel mogelijk rijles ontvangt van dezelfde instructeur
 3. De leerling die via de rijschool het praktijkexamen heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarop hij het praktijkexamen moet afleggen, de beschikking heeft over dezelfde lesauto waarmee hij rijles heeft gekregen, dan wel over een lesauto van hetzelfde of gelijkwaardige type
 4. De tijdsduur van de te geven rijles volledig benut wordt voor het geven van rijles

Artikel 2

De leerling is verplicht:

 1. Zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen; door de instructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in achtgenomen
 2. De volledige lesprijs te voldoen indien de afgesproken rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd (zondagen, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend
 3. Om afgesproken rijlessen af te zeggen bij zijn eigen rij-instructeur
 4. Alle aanwijzingen van de instructeur tijden de rijlessen op te volgen

Artikel 3

Betaling:

 1. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst zijn lesprijs te verhogen
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders met de instructeur wordt overeengekomen moet betaling van het lesgeld, per rijles via bankoverschrijving, ideal of contant worden voldaan
 3. Wanneer een rijles niet via bankoverschrijving, ideal of contant wordt voldaan aan de instructeur, ontvangt u van de rijschool een factuur. Wordt deze factuur niet binnen 31 dagen voldaan, is de rijschool gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de advocaat en de werkelijk gemaakte te specificeren buitengerechtelijke kosten
 4. Pakketten en praktijk-examens kunnen via bankoverschrijving, ideal of contant aan de rijschool voldaan worden. Hier kan nimmer van afgeweken worden, dit geld ook voor het vooruitbetalen van lessen. Betaald u toch aan de instructeur in plaats van op de rijschool, dan draagt de rijschool geen verantwoordelijkheid voor uw geld
 5. De lesbonnen welke de leerling ontvangt na betaling van het pakket hebben een geldigheidsduur van 12 maanden. Het recht op het praktijk-examen behorende bij het pakket vervalt na 18 maanden

Artikel 4

Praktijkexamen:

 1. De kosten van de examenaanvraag dienen gelijktijdig met de examenaanvraag via bankoverschrijving, ideal of contant aan de rijschool te worden voldaan
 2. Gelijktijdig met de examenaanvraag ontvangt u uw oproepkaart, examendatum en tijdstip
 3. Indien u de vastgestelde examendatum wilt wijzigen worden hier € 15,- administratiekosten voor berekend
 4. De vastgestelde examendatum kan niet meer gewijzigd worden als er minder dan 45 dagen tot de vastgestelde examendatum zijn
 5. Gedurende de dag van de examenaanvraag en de examendatum dient de leerling minimaal èèn keer per week rijles te volgen, bij ingebreke blijven hiervan kan de instructeur de leerling weigeren de lesauto mee te geven voor het praktijk-examen
 6. Indien het praktijk-examen geen doorgang kan vinden, wegens het door de leerling niet of niet tijdig verschijnen, draagt de leerling zelf de verantwoordelijkheid voor alle kosten.
Auto- en Motorrijschool Enroute