Veilig van A naar B

In de rijopleiding is snelheid van ondergeschikt belang. Een goede beheersing, correcte rijtechniek, en een defensieve ingesteldheid is de basis voor elke goede bestuurder. Wie met veel plezier en veilig van het rijden wil genieten zal ondervinden dat een volledige controle van zijn/haar motorvoertuig noodzakelijk is.

Privacy beleid

Persoonsgegevens

Auto- en Motorrijschool Enroute is de beheerder van de website www.rijschoolenroute.nl. Uw persoonsgegevens worden door Auto- en Motorrijschool Enroute gebruikt om u de op de website aangeboden diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interessen. Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat wij bepaalde gegevens opslaan. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door Auto- en Motorrijschool Enrouteis aangemeld bij de College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Een kopie van het aanmeldingsformulier is kosteloos te verkrijgen door een schriftelijk verzoek daartoe te sturen aan Auto- en Motorrijschool Enroute klantenservice op het in de paragraaf “Informatie en rechten met betrekking tot gegevens” van dit privacy statement vermelde adres.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Auto- en Motorrijschool Enroute verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven e-mail adres, naam, huisadres, reacties en interesses en voorkeuren). Auto- en Motorrijschool Enroute verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. Auto- en Motorrijschool Enroute behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.

De partners waar Auto- en Motorrijschool Enroute mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Auto- en Motorrijschool Enroute is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Auto- en Motorrijschool Enroute verwerkt de hierboven opgesomde gegevens om bezoekers, die gebruik (wensen te) maken van de op de website aangeboden diensten, deze diensten te kunnen leveren en in de gelegenheid te stellen om actief van de website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van bezoekers. Daarnaast verwerkt Auto- en Motorrijschool Enroute de gegevens voor algemeen relatiebeheer alsmede interne acquisitie/marketing doeleinden. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Auto- en Motorrijschool Enroute deze heeft verkregen. In geen geval zal Auto- en Motorrijschool Enroute uw persoonsgegevens aan derden (zijnde personen of ondernemingen buiten de in de paragraaf “Persoonsgegevens” van dit privacy statement gedefinieerde Auto- en Motorrijschool Enroute Groep) verstrekken voor hun marketing activiteiten zonder uw expliciete toestemming.

Auto- en Motorrijschool Enroute draagt er zoveel mogelijk zorg voor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Informatie en rechten met betrekking tot gegevens U kunt Auto- en Motorrijschool Enroute laten weten geen prijs te stellen op direct marketing van de zijde van Auto- en Motorrijschool Enroute. U kunt hiertoe een bericht sturen naar Auto- en Motorrijschool Enroute klantenservice, via het contactformulier. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Auto- en Motorrijschool Enroute maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen.

Indien u een onderneming bent dient u de feitelijke gebruikers van de dienst(en) binnen uw onderneming op de hoogte te stellen van de mogelijkheid dat Auto- en Motorrijschool Enroute persoonsgegevens kan gebruiken op de manieren zoals hierboven beschreven. Ook dient u hen er van op de hoogte te stellen dat zij Auto- en Motorrijschool Enroute kunnen verzoeken om hun persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing doeleinden. Bovendien kunt u zich te allen tijde tot Auto- en Motorrijschool Enroute wenden, met het verzoek om inzage te krijgen in de u betreffende persoonsgegevens die door Auto- en Motorrijschool Enroute worden verwerkt. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan Auto- en Motorrijschool Enroute klantenservice op het eerder in deze paragraaf genoemde adres. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal Auto- en Motorrijschool Enroute u een overzicht sturen van de categorieën persoonsgegevens die door Auto- en Motorrijschool Enroute worden verwerkt, alsmede de u betreffende persoonsgegevens. Ook zal Auto- en Motorrijschool Enroute u een kopie van dit privacy statement en een kopie van het formulier gedeponeerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens meesturen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens onvolledig, incorrect of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij door Auto- en Motorrijschool Enroute verwerkt worden, kunt u vervolgens een verzoek tot Auto- en Motorrijschool Enroute richten om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of laten verwijderen. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan Auto- en Motorrijschool Enroute klantenservice op het eerder in deze paragraaf genoemde adres. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal Auto- en Motorrijschool Enroute u laten weten in hoeverre zij aan dit verzoek gevolg zal geven en zo ja, op welke termijn zij dit zal doen.

Auto- en Motorrijschool Enroute